Nazad na rubriku   Nazad na rubriku

Organizovani dobrovoljni povratak u Hrvatsku

Organizirani dobrovoljni povratak u Hrvatsku (prevoz osoba i stvari)Provedbeni plan stambenog zbrinjavanja povratnika u RH                  Način stambenog zbrinjavanja                  Podnošenje zahtjeva                  Rokovi                  Postupak obrade zahtjevaPravna pomoćIz prakse Udruženja Vaša prava BiHORGANIZOVANI DOBROVOLJNI POVRATAK U HRVATSKU(prevoz osoba i stvari)Da biste postali korisnik UNHCR-ovog programa organizovanog dobrovoljnog povratka u Republiku Hrvatsku (RH), neophodno je da ispunite osnovne uslove:    * popunite formular zahtjeva za dobrovoljni povratak u RH koji možete dobiti u dolje navedenim kancelarijama,


    * prikupite potrebne dokumente.Za povratak lica, potrebno je da imate:    * važeći putni dokument (BiH ili RH) ili da ste podnijeli zahtjev za povratak u RH putem UNHCR-a i Ureda Vlade RH za izbjeglice i prognanike;


    * izbjegličku legitimaciju BiH ili izbjeglički karton (izdanu u Banja Luci i Trebinju) ili potvrdu o statusu izbjeglice od Ministarstva za izbjeglice BiH i stari dokument iz RH;


    * dokaz o obezbjeđenom smještaju u RH (zapisnik o uvođenju u posjed imovine, ili izjavu udomitelja u slučaju da je Vaša imovina zauzeta ili oštećena).Takođe je potrebno da:    * niste već bili korisnik UNHCR-ovog programa za organizovan povratak u RH


    * niste ostvarili povratnički status u RH (nemate zeleni karton).Za prevoz stvari (poljoprivredne mehanizacije i pokućstva), potrebno je da dostavite:    * važeća dokumenta RH (putovnica, osobna iskaznica, domovnica) ili bh. pasoš i osobna iskaznica trajno nastanjenog stranca u RH;


    * saobraćajna dozvola (za traktor);


    * spisak stvari potpisan od strane podnosioca zahtjeva;


    * uvjerenje o prebivalištu u RH u svrhu carine;


    * spisak članova domaćinstva;


    * dokaz o obezbjeđenom smještaju u RH (zapisnik o uvođenju u posjed imovine, ili izjavu udomitelja u slučaju da je Vaša imovina zauzeta ili oštećena).Osim prevoza kao dodatnu pomoć u procesu povratka, UNHCR, preko svog partnera za implementaciju – Maltezer Internacional pruža osnovnu jednokratnu pomoć u vrijednosti 750 kuna po osobi, povratnicima u RH koji već nisu dobili pomoć za povratak u RH ili ostvarili status povratnika u RH, a koji predaju izbjegličke legitimacije ili kartone osoblju Maltezer Internationala ili UNHCR-a prilikom podnošenja zahtjeva ili povratka iz BiH u Hrvatsku. Maloljetna djeca koja nemaju izbjegličku legitimaciju, imaju pravo na pomoć ako jedan od roditelja ispunjava gore navedene kriterije.Organizaciju transporta osoba i stvari, te sam prevoz vršit Maltezer Int. Banja Luka (Zdrave Korde 6, Banja Luka, Kontakt osoba: Hrvoje Tešanović, tel. 00 387 51 227 382)Zahtjev za dobrovoljni povratak u RH i više informacija u vezi sa ovim programom možete dobiti UNHCR-a, Srpskog demokratkog foruma (SDF), Maltezer Inc. Banja Luka, te u svim kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć Udruženja Vaša prava BiHNakon povratka u RH, u slučaju potrebe, besplatnu pravnu pomoć možete dobiti u pravnim centrima u RH. 


PROVEDBENI PLAN STAMBENOG ZBRINJAVANJA POVRATNIKA U RHU cilju povratka lica koja su napustila svoje domove i koja se mogu smatrati izbjeglicama u skladu sa definicijom Ženevske konvencije iz 1951. godine, kao i ostvarivanja uslova za povratak i trajni smještaj lica koja nisu vlasnici stana ili kuće, a koja su živjela u stanovima u društvenom vlasništvu donesen je Provedbeni plan stambenog zbrinjavanja povratnika u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.KO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA STAMBENO ZBRINJAVANJE?Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju povratnici koji su bivši nosioci stanarskog prava na stanovima u društvenom vlasništvu, bez obzira nalaze li se izvan ili u Republici Hrvatskoj.Uslov za podnošenje zahtjeva je da povratnici nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan na području RH, odnosno na području država nastalih raspadom bivše SFRJ, ili da iste nisu prodali, darovali ili na drugi način otuđili nakon 08.11.1991. godine odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.Pripadajuća stambena površina utvrđuje se u odnosu na broj osoba u porodičnom domaćinstvu i to: za jednu osobu 35 kvadratnih metara stambene površine, koja se za svaku slijedeću osobu povećava za po 10 kvadratnih metara.NAČIN STAMBENOG ZBRINJAVANJAPravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se na jedan od slijedećih načina:IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI:    * najam stana u vlasništvu države – plaća se zaštićena najamnina u iznosu od 1,53kn po kvadratnom metru pripadajućeg stambenog prostora;


    * kupnja vlastitog stana prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN RH 109/01), po povoljnim uslovima uz dugoročnu otplatu na rate.NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI:    * najam stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi;


    * najam kuće u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi;


    * darovanje osnovnog građevinskog materijala za obnovu vlastite oštećene kuće ili za gradnju kuće na vlastitom zemljištu;


    * darovanje građevinskog zemljišta i osnovnog građevinskog materijala za gradnju kuće.Područja RH na kojima će se osigurati stambeno zbrinjavanjeStambeno zbrinjavanje povratnika osigurat će se u prvom redu u onim opštinama i gradovima RH gdje su te osobe prije (1991.) imale prijavljeno prebivalište, odnosno koristile stan u društvenom vlasništvu.Ako to nije moguće, stambeno zbrinjavanje osigurat će se na drugim područjima RH, a prema raspoloživosti useljivog stambenog prostora.Ukoliko povratnik odbije takav stan izvan opštine ili grada gdje je nekada imao prebivalište, stambeno će se zbrinuti na području nekadašnjeg prebivališta, kada se stvore uslovi.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJEZahtjevi se podnose na tipskom obrascu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka RH, a postoje dva obrasca ovisno o tome odnosi li se zahtjev na stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi ili izvan područja posebne državne skrbi.Obrasci se mogu dobiti u Ministarstvu, odnosno Upravi za prognanike, povratnike i izbjeglice, u hrvatskim diplomatsko–konzularnim predstavništvima, predstavništvima UNHCR-a, kao i najbližim centrima za pravnu pomoć.Popunjeni obrasci sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se lično ili putem pošte kao preporučena pošiljka na jednu od slijedećih adresa:    * Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka – Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice, (Radnička cesta br. 22, Zagreb)


    * diplomatsko – konzularna predstavništva RH


    * predstavništva UNHCR-aPOTREBNI DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV    * fotokopija osobnih dokumenata za punoljetne osobe


    * fotokopija rodnog lista ili domovnice za maloljetne osobe


    * ovjerena izjava o vlasništvu /suvlasništvu nekretnina i stambenih objekata i o tome da se žele vratiti i živjeti u RH (izjava je sastavni dio tipskog obrasca, a ovjerava se u kod javnog bilježnika u RH, te u nadležnim sudovima u BiH, Srbiji i Crnoj Gori)


    * podatke odnosno dokaz o stanu u društvenom vlasništvu kojeg su nekada koristili (ugovor o davanju stana, rješenje suda i sl.)


    * Svi nekadašnji korisnici jednoga stana u društvenom vlasništvu mogu podnijeti samo jedan zahtjev za stambeno zbrinjavanje.ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA    * za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi rok je bio do 30.09.2005. godine


    * za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi nema utvrđenog krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva.POSTUPAK OBRADE ZAHTJEVA NAKON PODNOŠENJAZahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.U slučaju da podnositelj zahtjeva ne dostavi potrebnu dokumentaciju, nadležna uprava će tražiti dopunu zahtjeva u roku od jednog mjeseca, te će u slučaju da podnositelj propusti dostaviti dokumentaciju, staviti predmet u stanje mirovanja do njegove dostave.Ako podnositelj, nakon provedenog postupka ispunjava uslove, pismom se obavještava da će biti stambeno zbrinut i da je uvršten na listu za stambeno zbrinjavanje.Ako podnositelj ne ispunjava uslove obavještava se o odbijanju zahtjeva sa obrazloženjem zbog čega se odbija zahtjev.Podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev odbijen može u roku od jednog mjeseca od dobijanja pismene obavijesti podnijeti prigovor posebnom povjerenstvu koje imenuje Ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo.Povjerenstvo za razmatranje prigovora ima pet članova, a čine ga tri stalna člana koji su predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Državnog odvjetništva i Ministarstva rada i socijalne skrbi te dva pridružena člana od predstavnika grada ili opštine i od predstavnika regionalne uprave (županije) ovisno o području gdje se lice želi vratiti. Izvjestitelj povjerenstva je predstavnik Ministarstva. Predsjednik povjerenstva je predstavnik Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.Odluka povjerenstva je valjana ako su prisutna najmanje tri člana. U slučaju izjednačenog broja glasova odlučuje glas predsjednika Povjerenstva.Promatrači rada Povjerenstva su do tri nevladine organizacije.Povjerenstvo se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno ako ima prigovora, odnosno na zahtjev Ministarstva.Povjerenstvo može nakon razmatranja prigovora vratiti zahtjev Ministarstvu na ponovni postupak ili potvrditi odbijanje zahtjeva. Povjerenstvo može pozvati podnositelja zahtjeva zbog utvrđivanja dodatnih činjenica.Podnositelj zahtjeva može putem tužbe redovnom sudu zahtijevati stambeno zbrinjavanje od strane Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 12.06.2003. godine.Ministarstvo – Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice formira mjerodavnu listu lica i njihovih porodica koje bi se trebale stambeno zbrinuti, utvrđuje se područje i način stambenog zbrinjavanja (vlasništvo ili najam) te se pravi lista opština i gradova u kojima je potrebno osigurati određeni broj stanova.Ministarstvo će na temelju obrađenih zahtjeva i utvrđene mjerodavne liste lica, naročito utvrditi:    * broj lica i članova porodica koji će se stambeno zbrinjavati


    * načini stambenog zbrinjavanja po opštinama i gradovima


    * područja stambenog zbrinjavanja po opštinama i gradovima


    * procjena sredstava koja je potrebno osigurati za provedbu Plana u državnom proračunu


    * plan kupnje odnosno pribavljanja stanova za najam povratnicimaStambeno zbrinjavanje formalno se rješava potpisivanjem ugovora o najmu stana u skladu sa odredbama Zakona o najmu stanova ili ugovora o kupoprodaji stana.


PRAVNA POMOĆSTAMBENO ZBRINJAVANJE IZVAN PODRUČJA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBIImam status izbjeglice u BiH iz Republike Hrvatske, sada bih želio da se vratim u svoje prijeratno mjesto prebivališta. Bio sam nosilac stanarskog prava na stanu u Republici Hrvatskoj koji se nalazi izvan područja od posebne državne skrbi. Da li mogu da izvršim povrat svog stana ili da li postoji drugi način regulisanja mog stambenog pitanja po povratku u Hrvatsku ?U pravnom sistemu Republike Hrvatske institut "stanarsko pravo" više ne postoji, pa ne možete da izvršite povrat stana na kojem ste bili nosilac stanarskog prava.U pogledu regulisanja Vašeg stambenog pitanja na drugi način, trebali ste da podnesete zahtjev za stambeno zbrinjavanje izvan područja državne skrbi. Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na propisanom obrascu se morao dostaviti Regionalnom uredu za prognanike, povratnike i izbjeglice, Hrvatskom konzularnom predstavništvu ili uredu UNHCR-a, ili da se pošalju preporučenom poštom Ministarstvu mora, turizma prometa i razvitka/Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice. Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bio je 30.09.2005. godine. Znači ukoliko ste do navedenog datuma podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje izvan područja državne skrbi, isto pravo ćete i ostvariti.


Nazad na rubriku   Nazad na rubriku

Pošalji komentar

Komentar

OCJENI PRILOG arrow grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5
Prosječna ocjena: 0 Ukupno glasova: 0

Najpopularnije galerije


oglasi bottom arrow
Find more about Weather in Benkovac, RH